انصراف و استرداد شهریه مجتمع آموزشی صفاهان

ویژه دپارتمان زبان های خارجی

استرداد شهریه و انصراف از دوره

به معنای  پس دادن و یا برگرداندن  شهریه  دانشجوی ثبت نام شده می باشدکه تحت شرایط خاص و طبق قوانین مشخصی انجام می گیرد .

در صورت تقاضای انصراف، دانش پذیر می بایست حداقل یک هفته  قبل از شروع ترم فرم انصراف را تکمیل نماید که در اینصورت کل شهریه به او مسترد می گردد

 

1. تا 24 ساعت قبل از شروع کلاس (بدون در نظر گرفتن روزهای تعطیل) شهریه با کسر 30% مسترد می گردد.

2. تا 24 ساعت قبل از شروع کلاس (بدون در نظر گرفتن روزهای تعطیل) دانش پذیران می توانند شهریه پرداختی را به نام خود یا بستگان درجه یک، جهت استفاده در ترم بعد رزرو نمایند.

3. پس از پایان مهلت فوق و شروع کلاس ها شهریه به هیچ عنوان مسترد یا رزرو نمی گردد. حتی اگر درکلاس شرکت نکرده باشد. در صورت انصراف پس از شروع ترم (حتی یک جلسه) شهریه پرداختی به هیچ عنوان قابل استرداد نمی باشد.

4. جهت استرداد شهریه ارائه رسید ثبت نام الزامی می باشد