انصراف و استرداد شهریه مجتمع آموزشی صفاهان

استرداد شهریه

به معنای  پس دادن و یا برگرداندن  شهریه  دانشجوی ثبت نام شده می باشدکه تحت شرایط خاص و طبق قوانین مشخصی انجام می گیرد .

در صورت تقاضای انصراف، زبان آموز می بایست حداقل سه روز قبل از شروع ترم فرم انصراف را تکمیل نماید که در اینصورت کل شهریه به او مسترد می گردد

 

1. تا 24 ساعت قبل از شروع کلاس (بدون در نظر گرفتن روزهای تعطیل) شهریه با کسر 30% مسترد می گردد.

2. تا 24 ساعت قبل از شروع کلاس (بدون در نظر گرفتن روزهای تعطیل) زبان آموزان می توانند شهریه پرداختی را به نام خود یا بستگان درجه یک، جهت استفاده در ترم بعد رزرو نمایند.

3. پس از پایان مهلت فوق و شروع کلاس ها شهریه به هیچ عنوان مسترد یا رزرو نمی گردد. حتی اگر درکلاس شرکت نکرده باشد. در صورت انصراف پس از شروع ترم (حتی یک جلسه) شهریه پرداختی به هیچ عنوان قابل استرداد نمی باشد.

4. جهت استرداد شهریه، کارت شناسایی موسسه و کارت ملی یا شناسنامه  زبان آموز را همراه داشته باشید.

5. استرداد شهریه افراد زیر 16 سال، فقط با حضور ولی آنان امکان پذیر است.

 

نکته : ارائه اصل قبض رسید ثبت نام جهت انجام امور مربوط به استرداد الزامی است.