زبان عربی در خدمت صنعت گردشگری کشور

گردشگری، صنعتی است فرهنگی و پرسود که نقش زبان در آن برجستهاست و تمامی عناصر پیوندمیان ملتها را در خود دارد. همچنین کارکردهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی ، و آیین ی آن نیز قابل توجه است. در گردشگریِ سلامت ،زبان اهمیت و جایگاه واییی دارد. چراکه گردشگر بیشترین تعامل و ارتباط را با مجموعة بزرگی از مردم مقصد دارد. این تعامل گسترده ودوسویه میتواند به پیوندهای اجتماعی و فرهنگی نیز بینجامد.

پیشرفتهای ایران در زمینه های متعدد علمی، سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی توجه ملل مسلمان رابه خود معطوف کردهاست. گردشگری سلامت نیز یکی از مهمترین دلیل مسافرت مسلمانان عرب به ایران است. در این زمینه با چند پرسش روبه رو هستیم: نقش دانش آموختگان زبان عربی در توسعة صنعت گردشگری به ویژه گردشگری سلامت چیست ظرفیت های این صنعت در جذب دانش آموختگان و فارغ التحصیلان زبان عربی چگونه است بی شک دانش آموختگان زبان عربی حلقة واسط گردشگران سلامت و درمانگران هستند که هم در مقام سفیران فرهنگ و تمدن ایران اسلامی و هم در مقام بازرگانان دستاوردهای علمی کشور ایفای نقش میکنند و در دو فاز علمی و فرهنگی رسالت سترگی را بر عهده دارند.