کودکان الکترونیک ICDL

آموزش کودکان الکترونیکی

آموزش e-Kids یک راه حل جامع برای نهادینه کردن آموزش الکترونیکی و تحقق دولت الکترونیکی در نسل آینده ساز کشور

آموزش برای کودکان 7 تا 12 سال

آموزش زبان انگلیسی به صورت پیش نیاز

اجرای برنامه کمک آموزشی با کامپیوتر

تسلط به برنامه‌های  Office

طول دوره آموزش  90 ساعت می باشد که در قالب ICDL  یک و دو کودکان الکترونیک آموزش داده می شود.


عناوین دوره کودکان الکترونیک  ICDL e-Kids

مهارت ها:

1- مفاهیم فناوری اطلاعات  IT Concepts

2 - به کارگیری کامپیوتر Using The Computer

3- واژه پرداز  MS Word

4- صفحات گسترده  MS Excel

5- نقاشی  Paint 

6- ارائه مطالب PowerPoint

7- اینترنت  Internetو پست الکترونیک  e-mail

 

آموزش کودکان الکترونیک در 3 سطح برگزار می گردد :

سطح یک آموزش کودکان الکترونیک:

شامل یک دوره ۳۰ ساعته می باشد که در ۱۵ جلسه ۲ ساعته برگزار شده و در آن مهارتهای زیر آموزش داده می شوند:

1- مبانی کامپیوتر ۳ جلسه

2- ویندوز ۹ جلسه

3 -نقاشی ۳ جلسه

هزینه دوره:

هزینه دوره برای هر نفر۲۴۰۰۰۰ تومان می باشد.

 

سطح ۲ کلاس آموزش کودکان الکترونیک:

شامل یک دوره 32 ساعته می باشد که در 16 جلسه ۲ ساعته شده و در آن مهارتهای زیر آموزش داده می شوند:

1- واژه پرداز  : word8 جلسه

2- صفحات گسترده : excel8 جلسه

 هزینه دوره:

هزینه دوره برای هر 240000 تومان می باشد.

 

سطح 3  کلاس آموزش کودکان الکترونیک:

شامل یک دوره 28 ساعته می باشد که در 14 جلسه ۲ ساعته شده و در آن مهارتهای زیر آموزش داده می شوند:

1- ارائه مطلبpoint  power  : 8 جلسه

2- اینترنت و پست الکترونیکی : ۶ جلسه

 هزینه دوره:

هزینه دوره برای هر 240000 تومان می باشد