دوره های آموزشی صفاهان

جستجوی دوره

Ch1A-B1

نام استاد : مرجان دانشمند

تاریخ شروع دوره : 1398/09/26
تاریخ پایان دوره : 1398/11/29
ظرفیت باقیمانده : 2
گروه : کودکان و نوجوان ...
دپارتمان : پسران زبان خارجه
جنسیت : مرد
نوع دوره : حضوری - گروهی
شهریه دوره : 2200000 ریال
تعداد جلسات : 18
دوره فعال
 ثبت نام  زمان های کنسل شده

زمان های کنسل شده دوره : Ch1A-B1

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : Ch1A-B1 مدرس : مرجان دانشمند

تاریخ شروع دوره : 1398/09/26
تاریخ پایان دوره : 1398/11/29

روز تشکیلزمان شروعزمان پایان
یک شنبه 15:00 16:30
سه شنبه 15:00 16:30

خروج

Ch1A-B2

نام استاد : مرجان دانشمند

تاریخ شروع دوره : 1398/09/26
تاریخ پایان دوره : 1398/11/29
ظرفیت باقیمانده : 2
گروه : کودکان و نوجوان ...
دپارتمان : پسران زبان خارجه
جنسیت : مرد
نوع دوره : حضوری - گروهی
شهریه دوره : 2200000 ریال
تعداد جلسات : 18
دوره فعال
 ثبت نام  زمان های کنسل شده

زمان های کنسل شده دوره : Ch1A-B2

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : Ch1A-B2 مدرس : مرجان دانشمند

تاریخ شروع دوره : 1398/09/26
تاریخ پایان دوره : 1398/11/29

روز تشکیلزمان شروعزمان پایان
یک شنبه 18:30 20:00
سه شنبه 18:30 20:00

خروج

Ch1A-B3

نام استاد : مرجان دانشمند

تاریخ شروع دوره : 1398/10/02
تاریخ پایان دوره : 1398/12/01
ظرفیت باقیمانده : 2
گروه : کودکان و نوجوان ...
دپارتمان : پسران زبان خارجه
جنسیت : مرد
نوع دوره : حضوری - گروهی
شهریه دوره : 2200000 ریال
تعداد جلسات : 18
دوره فعال
 ثبت نام  زمان های کنسل شده

زمان های کنسل شده دوره : Ch1A-B3

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : Ch1A-B3 مدرس : مرجان دانشمند

تاریخ شروع دوره : 1398/10/02
تاریخ پایان دوره : 1398/12/01

روز تشکیلزمان شروعزمان پایان
دوشنبه 16:45 18:15
پنج شنبه 16:45 18:15

خروج

Ch1A-G3

نام استاد : زهرا سادات مهدی زاده

تاریخ شروع دوره : 1398/10/02
تاریخ پایان دوره : 1398/12/01
ظرفیت باقیمانده : 4
گروه : کودکان و نوجوان ...
دپارتمان : دختران زبان خارجه
جنسیت : زن
نوع دوره : حضوری - گروهی
شهریه دوره : 2200000 ریال
تعداد جلسات : 18
دوره فعال
 ثبت نام  زمان های کنسل شده

زمان های کنسل شده دوره : Ch1A-G3

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : Ch1A-G3 مدرس : زهرا سادات مهدی زاده

تاریخ شروع دوره : 1398/10/02
تاریخ پایان دوره : 1398/12/01

روز تشکیلزمان شروعزمان پایان
دوشنبه 16:45 18:15
پنج شنبه 16:45 18:15

خروج

Ch1B-B

نام استاد : امیر حسین قضاوی

تاریخ شروع دوره : 1398/10/02
تاریخ پایان دوره : 1398/12/01
ظرفیت باقیمانده : 6
گروه : کودکان و نوجوان ...
دپارتمان : پسران زبان خارجه
جنسیت : مرد
نوع دوره : حضوری - گروهی
شهریه دوره : 2200000 ریال
تعداد جلسات : 18
دوره فعال
 ثبت نام  زمان های کنسل شده

زمان های کنسل شده دوره : Ch1B-B

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : Ch1B-B مدرس : امیر حسین قضاوی

تاریخ شروع دوره : 1398/10/02
تاریخ پایان دوره : 1398/12/01

روز تشکیلزمان شروعزمان پایان
دوشنبه 18:30 20:00
پنج شنبه 18:30 20:00

خروج

Ch1B-G

نام استاد : مائده قاسمی

تاریخ شروع دوره : 1398/09/28
تاریخ پایان دوره : 1398/11/28
ظرفیت باقیمانده : 7
گروه : کودکان و نوجوان ...
دپارتمان : دختران زبان خارجه
جنسیت : زن
نوع دوره : حضوری - گروهی
شهریه دوره : 2200000 ریال
تعداد جلسات : 18
دوره فعال
 ثبت نام  زمان های کنسل شده

زمان های کنسل شده دوره : Ch1B-G

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : Ch1B-G مدرس : مائده قاسمی

تاریخ شروع دوره : 1398/09/28
تاریخ پایان دوره : 1398/11/28

روز تشکیلزمان شروعزمان پایان
دوشنبه 18:30 20:00
پنج شنبه 18:30 20:00

خروج

Ch2A-B

نام استاد : زهرا صادقی

تاریخ شروع دوره : 1398/10/02
تاریخ پایان دوره : 1398/12/01
ظرفیت باقیمانده : 7
گروه : کودکان و نوجوان ...
دپارتمان : پسران زبان خارجه
جنسیت : مرد
نوع دوره : حضوری - گروهی
شهریه دوره : 2200000 ریال
تعداد جلسات : 18
دوره فعال
 ثبت نام  زمان های کنسل شده

زمان های کنسل شده دوره : Ch2A-B

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : Ch2A-B مدرس : زهرا صادقی

تاریخ شروع دوره : 1398/10/02
تاریخ پایان دوره : 1398/12/01

روز تشکیلزمان شروعزمان پایان
دوشنبه 18:30 20:00
پنج شنبه 18:30 20:00

خروج

Ch2B-B

نام استاد : امیر حسین قضاوی

تاریخ شروع دوره : 1398/10/02
تاریخ پایان دوره : 1398/12/01
ظرفیت باقیمانده : 6
گروه : کودکان و نوجوان ...
دپارتمان : پسران زبان خارجه
جنسیت : مرد
نوع دوره : حضوری - گروهی
شهریه دوره : 2200000 ریال
تعداد جلسات : 18
دوره فعال
 ثبت نام  زمان های کنسل شده

زمان های کنسل شده دوره : Ch2B-B

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : Ch2B-B مدرس : امیر حسین قضاوی

تاریخ شروع دوره : 1398/10/02
تاریخ پایان دوره : 1398/12/01

روز تشکیلزمان شروعزمان پایان
دوشنبه 16:45 18:15
پنج شنبه 16:45 18:15

خروج

Ch2B-G

نام استاد : ستایش یوسفیان

تاریخ شروع دوره : 1398/09/29
تاریخ پایان دوره : 1398/12/03
ظرفیت باقیمانده : 2
گروه : کودکان و نوجوان ...
دپارتمان : دختران زبان خارجه
جنسیت : زن
نوع دوره : حضوری - گروهی
شهریه دوره : 2200000 ریال
تعداد جلسات : 18
دوره فعال
 ثبت نام  زمان های کنسل شده

زمان های کنسل شده دوره : Ch2B-G

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : Ch2B-G مدرس : ستایش یوسفیان

تاریخ شروع دوره : 1398/09/29
تاریخ پایان دوره : 1398/12/03

روز تشکیلزمان شروعزمان پایان
شنبه 18:30 20:00
چهارشنبه 18:30 20:00

خروج

Ch3A-B

نام استاد : امیر حسین قضاوی

تاریخ شروع دوره : 1398/09/26
تاریخ پایان دوره : 1398/11/29
ظرفیت باقیمانده : 1
گروه : کودکان و نوجوان ...
دپارتمان : پسران زبان خارجه
جنسیت : مرد
نوع دوره : حضوری - گروهی
شهریه دوره : 2200000 ریال
تعداد جلسات : 18
دوره فعال
 ثبت نام  زمان های کنسل شده

زمان های کنسل شده دوره : Ch3A-B

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : Ch3A-B مدرس : امیر حسین قضاوی

تاریخ شروع دوره : 1398/09/26
تاریخ پایان دوره : 1398/11/29

روز تشکیلزمان شروعزمان پایان
یک شنبه 18:30 20:00
سه شنبه 18:30 20:00

خروج

Ch3A-G

نام استاد : زهرا سادات مهدی زاده

تاریخ شروع دوره : 1398/09/28
تاریخ پایان دوره : 1398/11/28
ظرفیت باقیمانده : 7
گروه : کودکان و نوجوان ...
دپارتمان : دختران زبان خارجه
جنسیت : زن
نوع دوره : حضوری - گروهی
شهریه دوره : 2200000 ریال
تعداد جلسات : 18
دوره فعال
 ثبت نام  زمان های کنسل شده

زمان های کنسل شده دوره : Ch3A-G

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : Ch3A-G مدرس : زهرا سادات مهدی زاده

تاریخ شروع دوره : 1398/09/28
تاریخ پایان دوره : 1398/11/28

روز تشکیلزمان شروعزمان پایان
دوشنبه 18:30 20:00
پنج شنبه 18:30 20:00

خروج

Ch3B-B1

نام استاد : محبوبه سادات طاوسی

تاریخ شروع دوره : 1398/10/01
تاریخ پایان دوره : 1398/12/04
ظرفیت باقیمانده : 2
گروه : کودکان و نوجوان ...
دپارتمان : پسران زبان خارجه
جنسیت : مرد
نوع دوره : حضوری - گروهی
شهریه دوره : 2200000 ریال
تعداد جلسات : 18
دوره فعال
 ثبت نام  زمان های کنسل شده

زمان های کنسل شده دوره : Ch3B-B1

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : Ch3B-B1 مدرس : محبوبه سادات طاوسی

تاریخ شروع دوره : 1398/10/01
تاریخ پایان دوره : 1398/12/04

روز تشکیلزمان شروعزمان پایان
یک شنبه 15:00 16:30
سه شنبه 15:00 16:30

خروج

قبلی 1 2 3 4 5 بعدی