دوره های آموزشی صفاهان

جستجوی دوره

CH2A

نام استاد : زهرا سادات مهدی زاده

تاریخ شروع دوره : 1399/07/23
تاریخ پایان دوره : 1399/09/19
ظرفیت باقیمانده : 15
گروه : کودک و نوجوان
دپارتمان : دپارتمان آنلاین
جنسیت : مختلط
نوع دوره : مجازی
تعداد جلسات : 16
دوره فعال
 ثبت نام  زمان های کنسل شده

زمان های کنسل شده دوره : CH2A

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : CH2A مدرس : زهرا سادات مهدی زاده

تاریخ شروع دوره : 1399/07/23
تاریخ پایان دوره : 1399/09/19

روز تشکیلزمان شروعزمان پایان
شنبه 18:00 19:30
چهارشنبه 18:00 19:30

خروج

CH2B

نام استاد : مریم ابراهیمی

تاریخ شروع دوره : 1399/07/23
تاریخ پایان دوره : 1399/09/19
ظرفیت باقیمانده : 15
گروه : کودک و نوجوان
دپارتمان : دپارتمان آنلاین
جنسیت : مختلط
نوع دوره : مجازی
تعداد جلسات : 16
دوره فعال
 ثبت نام  زمان های کنسل شده

زمان های کنسل شده دوره : CH2B

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : CH2B مدرس : مریم ابراهیمی

تاریخ شروع دوره : 1399/07/23
تاریخ پایان دوره : 1399/09/19

روز تشکیلزمان شروعزمان پایان
شنبه 14:00 15:30
چهارشنبه 14:00 15:30

خروج

CH3A-1

نام استاد : مرجان ولی وند

تاریخ شروع دوره : 1399/07/23
تاریخ پایان دوره : 1399/09/19
ظرفیت باقیمانده : 15
گروه : کودک و نوجوان
دپارتمان : دپارتمان آنلاین
جنسیت : مختلط
نوع دوره : مجازی
تعداد جلسات : 16
دوره فعال
 ثبت نام  زمان های کنسل شده

زمان های کنسل شده دوره : CH3A-1

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : CH3A-1 مدرس : مرجان ولی وند

تاریخ شروع دوره : 1399/07/23
تاریخ پایان دوره : 1399/09/19

روز تشکیلزمان شروعزمان پایان
شنبه 18:00 19:30
چهارشنبه 18:00 19:30

خروج

CH3A-2

نام استاد : مرجان ولی وند

تاریخ شروع دوره : 1399/07/24
تاریخ پایان دوره : 1399/09/20
ظرفیت باقیمانده : 15
گروه : کودک و نوجوان
دپارتمان : دپارتمان آنلاین
جنسیت : مختلط
نوع دوره : مجازی
تعداد جلسات : 16
دوره فعال
 ثبت نام  زمان های کنسل شده

زمان های کنسل شده دوره : CH3A-2

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : CH3A-2 مدرس : مرجان ولی وند

تاریخ شروع دوره : 1399/07/24
تاریخ پایان دوره : 1399/09/20

روز تشکیلزمان شروعزمان پایان
یک شنبه 18:00 19:30
پنج شنبه 18:00 19:30

خروج

CH3B

نام استاد : زهرا سادات مهدی زاده

تاریخ شروع دوره : 1399/07/23
تاریخ پایان دوره : 1399/09/19
ظرفیت باقیمانده : 15
گروه : کودک و نوجوان
دپارتمان : دپارتمان آنلاین
جنسیت : مختلط
نوع دوره : مجازی
تعداد جلسات : 16
دوره فعال
 ثبت نام  زمان های کنسل شده

زمان های کنسل شده دوره : CH3B

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : CH3B مدرس : زهرا سادات مهدی زاده

تاریخ شروع دوره : 1399/07/23
تاریخ پایان دوره : 1399/09/19

روز تشکیلزمان شروعزمان پایان
شنبه 14:00 15:30
چهارشنبه 14:00 15:30

خروج

CH4B

نام استاد : مریم ابراهیمی

تاریخ شروع دوره : 1399/07/24
تاریخ پایان دوره : 1399/09/20
ظرفیت باقیمانده : 15
گروه : بزرگسال
دپارتمان : دپارتمان آنلاین
جنسیت : مختلط
نوع دوره : مجازی
تعداد جلسات : 16
دوره فعال
 ثبت نام  زمان های کنسل شده

زمان های کنسل شده دوره : CH4B

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : CH4B مدرس : مریم ابراهیمی

تاریخ شروع دوره : 1399/07/24
تاریخ پایان دوره : 1399/09/20

روز تشکیلزمان شروعزمان پایان
یک شنبه 14:00 15:30
پنج شنبه 14:00 15:30

خروج

Emdad 1

نام استاد : خانم شاه جوان

تاریخ شروع دوره : 1397/10/28
تاریخ پایان دوره : 1397/12/10
ظرفیت باقیمانده : 20
گروه : امداد و کمک های ...
دپارتمان : سلامت -حلال اهمر
جنسیت : مختلط
نوع دوره : حضوری - گروهی
تعداد جلسات : 7
دوره فعال
 ثبت نام  زمان های کنسل شده

زمان های کنسل شده دوره : Emdad 1

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : Emdad 1 مدرس : خانم شاه جوان

تاریخ شروع دوره : 1397/10/28
تاریخ پایان دوره : 1397/12/10

روز تشکیلزمان شروعزمان پایان
جمعه 09:00 11:30

خروج

Emdad2-B

نام استاد : خانم شاه جوان

تاریخ شروع دوره : 1398/05/11
تاریخ پایان دوره : 1398/06/22
ظرفیت باقیمانده : 15
گروه : امداد و کمک های ...
دپارتمان : سلامت -حلال اهمر
جنسیت : مرد
نوع دوره : حضوری - گروهی
تعداد جلسات : 7
دوره فعال
 ثبت نام  زمان های کنسل شده

زمان های کنسل شده دوره : Emdad2-B

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : Emdad2-B مدرس : خانم شاه جوان

تاریخ شروع دوره : 1398/05/11
تاریخ پایان دوره : 1398/06/22

روز تشکیلزمان شروعزمان پایان
جمعه 90:00 11:30

خروج

Emdad2-G

نام استاد : خانم شاه جوان

تاریخ شروع دوره : 1398/05/11
تاریخ پایان دوره : 1398/06/22
ظرفیت باقیمانده : 15
گروه : امداد و کمک های ...
دپارتمان : سلامت -حلال اهمر
جنسیت : زن
نوع دوره : حضوری - گروهی
تعداد جلسات : 7
دوره فعال
 ثبت نام  زمان های کنسل شده

زمان های کنسل شده دوره : Emdad2-G

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : Emdad2-G مدرس : خانم شاه جوان

تاریخ شروع دوره : 1398/05/11
تاریخ پایان دوره : 1398/06/22

روز تشکیلزمان شروعزمان پایان
جمعه 09:00 11:30

خروج

ICDL

نام استاد : سمانه جوادی زاده

تاریخ شروع دوره : 1399/02/18
تاریخ پایان دوره : 1399/04/29
ظرفیت باقیمانده : 20
گروه : بزرگسال
دپارتمان : ICDL - کامپیوتر
جنسیت : مختلط
نوع دوره : مجازی
تعداد جلسات : 30
دوره فعال
 ثبت نام  زمان های کنسل شده

زمان های کنسل شده دوره : ICDL

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : ICDL مدرس : سمانه جوادی زاده

تاریخ شروع دوره : 1399/02/18
تاریخ پایان دوره : 1399/04/29

روز تشکیلزمان شروعزمان پایان
یک شنبه 15:30 17:30
سه شنبه 15:30 17:30
پنج شنبه 15:30 17:30

خروج

OnYM1B-G

نام استاد : زهرا صادقی

تاریخ شروع دوره : 1398/05/16
تاریخ پایان دوره : 1398/06/30
ظرفیت باقیمانده : 10
گروه : بزرگسال دختر
دپارتمان : دختران زبان خارجه
جنسیت : زن
نوع دوره : حضوری - گروهی
تعداد جلسات : 18
دوره فعال
 ثبت نام  زمان های کنسل شده

زمان های کنسل شده دوره : OnYM1B-G

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : OnYM1B-G مدرس : زهرا صادقی

تاریخ شروع دوره : 1398/05/16
تاریخ پایان دوره : 1398/06/30

روز تشکیلزمان شروعزمان پایان
شنبه 18:30 20:00
دوشنبه 18:30 20:00
چهارشنبه 18:30 20:00

خروج

SM1C

نام استاد : مرجان دانشمند

تاریخ شروع دوره : 1399/07/24
تاریخ پایان دوره : 1399/09/20
ظرفیت باقیمانده : 15
گروه : بزرگسال
دپارتمان : دپارتمان آنلاین
جنسیت : مختلط
نوع دوره : مجازی
تعداد جلسات : 16
دوره فعال
 ثبت نام  زمان های کنسل شده

زمان های کنسل شده دوره : SM1C

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : SM1C مدرس : مرجان دانشمند

تاریخ شروع دوره : 1399/07/24
تاریخ پایان دوره : 1399/09/20

روز تشکیلزمان شروعزمان پایان
سه شنبه 14:00 15:30
پنج شنبه 14:00 15:30

خروج

قبلی 1 2 3 4 بعدی