دوره های آموزشی صفاهان

جستجوی دوره

NG1A

نام استاد : مسعود تاجمیر ریاحی

تاریخ شروع دوره : 1398/04/01
تاریخ پایان دوره : 1398/05/15
ظرفیت باقیمانده : 15
گروه : انگلیسی بزرگسال
دپارتمان : زبان تخصصی
جنسیت : مختلط
نوع دوره : حضوری - گروهی
شهریه دوره : 3800000 ریال
تعداد جلسات : 20
دوره فعال
 ثبت نام  زمان های کنسل شده

زمان های کنسل شده دوره : NG1A

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : NG1A مدرس : مسعود تاجمیر ریاحی

تاریخ شروع دوره : 1398/04/01
تاریخ پایان دوره : 1398/05/15

روز تشکیلزمان شروعزمان پایان
یک شنبه 17:00 18:30
سه شنبه 17:00 18:30
پنج شنبه 17:00 18:30

خروج

TP1A

نام استاد : علیرضا صابری

تاریخ شروع دوره : 1398/04/22
تاریخ پایان دوره : 1398/06/02
ظرفیت باقیمانده : 10
گروه : انگلیسی بزرگسال
دپارتمان : زبان تخصصی
جنسیت : مختلط
نوع دوره : حضوری - گروهی
شهریه دوره : 2800000 ریال
تعداد جلسات : 18
دوره فعال
 ثبت نام  زمان های کنسل شده

زمان های کنسل شده دوره : TP1A

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : TP1A مدرس : علیرضا صابری

تاریخ شروع دوره : 1398/04/22
تاریخ پایان دوره : 1398/06/02

روز تشکیلزمان شروعزمان پایان
شنبه 15:30 17:00
دوشنبه 15:30 17:00
چهارشنبه 15:30 17:00

خروج

TP1B

نام استاد : علیرضا صابری

تاریخ شروع دوره : 1398/06/25
تاریخ پایان دوره : 1398/08/06
ظرفیت باقیمانده : 10
گروه : انگلیسی بزرگسال
دپارتمان : زبان تخصصی
جنسیت :
نوع دوره : حضوری - گروهی
شهریه دوره : 2800000 ریال
تعداد جلسات : 18
دوره فعال
 ثبت نام  زمان های کنسل شده

زمان های کنسل شده دوره : TP1B

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : TP1B مدرس : علیرضا صابری

تاریخ شروع دوره : 1398/06/25
تاریخ پایان دوره : 1398/08/06

روز تشکیلزمان شروعزمان پایان
شنبه 15:30 17:00
دوشنبه 15:30 17:00
چهارشنبه 15:30 17:00

خروج

آشنایی بافرهنگ و اقو ...

نام استاد : سیدعلیرضا شورشینی

تاریخ شروع دوره : 1398/04/27
تاریخ پایان دوره : 1398/05/31
ظرفیت باقیمانده : 20
گروه : دوره اول تورلید ...
دپارتمان : گردشگری
جنسیت : مختلط
نوع دوره : حضوری - گروهی
شهریه دوره : 0 ریال
تعداد جلسات : 7
دوره فعال
 ثبت نام  زمان های کنسل شده

زمان های کنسل شده دوره : آشنایی بافرهنگ و اقو ...

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : آشنایی بافرهنگ و اقوام ایران زمین مدرس : سیدعلیرضا شورشینی

تاریخ شروع دوره : 1398/04/27
تاریخ پایان دوره : 1398/05/31

روز تشکیلزمان شروعزمان پایان
پنج شنبه 17:00 20:00

خروج

اصفهان شناسی

نام استاد : مسعود تاجمیر ریاحی

تاریخ شروع دوره : 1398/07/11
تاریخ پایان دوره : 1398/07/11
ظرفیت باقیمانده : 8
گروه : کارگاه آموزشی
دپارتمان : گردشگری
جنسیت : مختلط
نوع دوره : حضوری - گروهی
شهریه دوره : 0 ریال
تعداد جلسات : 1
دوره فعال
 ثبت نام  زمان های کنسل شده

زمان های کنسل شده دوره : اصفهان شناسی

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : اصفهان شناسی مدرس : مسعود تاجمیر ریاحی

تاریخ شروع دوره : 1398/07/11
تاریخ پایان دوره : 1398/07/11

روز تشکیلزمان شروعزمان پایان
پنج شنبه 17:00 20:00

خروج

جغرافیای جهانگردی ای ...

نام استاد : فریبا یوسفی

تاریخ شروع دوره : 1398/04/26
تاریخ پایان دوره : 1398/06/06
ظرفیت باقیمانده : 20
گروه : دوره اول تورلید ...
دپارتمان : گردشگری
جنسیت :
نوع دوره : حضوری - گروهی
شهریه دوره : 0 ریال
تعداد جلسات : 7
دوره فعال
 ثبت نام  زمان های کنسل شده

زمان های کنسل شده دوره : جغرافیای جهانگردی ای ...

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : جغرافیای جهانگردی ایران و نقشه خوانی مدرس : فریبا یوسفی

تاریخ شروع دوره : 1398/04/26
تاریخ پایان دوره : 1398/06/06

روز تشکیلزمان شروعزمان پایان
چهارشنبه 17:00 20:00

خروج

زبان تخصصی گردشگری

نام استاد : مسعود تاجمیر ریاحی

تاریخ شروع دوره : 1398/06/30
تاریخ پایان دوره : 1398/08/25
ظرفیت باقیمانده : 25
گروه : دوره اول تورلید ...
دپارتمان : گردشگری
جنسیت : مختلط
نوع دوره : حضوری - گروهی
شهریه دوره : 0 ریال
تعداد جلسات : 8
دوره فعال
 ثبت نام  زمان های کنسل شده

زمان های کنسل شده دوره : زبان تخصصی گردشگری

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : زبان تخصصی گردشگری مدرس : مسعود تاجمیر ریاحی

تاریخ شروع دوره : 1398/06/30
تاریخ پایان دوره : 1398/08/25

روز تشکیلزمان شروعزمان پایان
شنبه 17:00 20:00

خروج

شرکت کرده اصفهان شنا ...

نام استاد : مسعود تاجمیر ریاحی

تاریخ شروع دوره : 1398/06/26
تاریخ پایان دوره : 1398/06/28
ظرفیت باقیمانده : 20
گروه : کارگاه آموزشی
دپارتمان : گردشگری
جنسیت :
نوع دوره : حضوری - گروهی
شهریه دوره : 0 ریال
تعداد جلسات : 1
دوره فعال
 ثبت نام  زمان های کنسل شده

زمان های کنسل شده دوره : شرکت کرده اصفهان شنا ...

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : شرکت کرده اصفهان شناسی مدرس : مسعود تاجمیر ریاحی

تاریخ شروع دوره : 1398/06/26
تاریخ پایان دوره : 1398/06/28

روز تشکیلزمان شروعزمان پایان
پنج شنبه 17:00 20:00

خروج

شناخت امکان تاریخی و ...

نام استاد : احمد کامرانی فر

تاریخ شروع دوره : 1398/04/25
تاریخ پایان دوره : 1398/06/26
ظرفیت باقیمانده : 20
گروه : دوره اول تورلید ...
دپارتمان : گردشگری
جنسیت : مختلط
نوع دوره : حضوری - گروهی
شهریه دوره : 0 ریال
تعداد جلسات : 8
دوره فعال
 ثبت نام  زمان های کنسل شده

زمان های کنسل شده دوره : شناخت امکان تاریخی و ...

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : شناخت امکان تاریخی و باستانی مدرس : احمد کامرانی فر

تاریخ شروع دوره : 1398/04/25
تاریخ پایان دوره : 1398/06/26

روز تشکیلزمان شروعزمان پایان
سه شنبه 17:00 20:00

خروج

شناخت صنعت گردشگری

نام استاد : محمد پاک نژاد

تاریخ شروع دوره : 1398/04/23
تاریخ پایان دوره : 1398/04/23
ظرفیت باقیمانده : 30
گروه : دوره اول تورلید ...
دپارتمان : گردشگری
جنسیت : مختلط
نوع دوره : حضوری - گروهی
شهریه دوره : 0 ریال
تعداد جلسات : 1
دوره فعال
 ثبت نام  زمان های کنسل شده

زمان های کنسل شده دوره : شناخت صنعت گردشگری

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : شناخت صنعت گردشگری مدرس : محمد پاک نژاد

تاریخ شروع دوره : 1398/04/23
تاریخ پایان دوره : 1398/04/23

روز تشکیلزمان شروعزمان پایان
یک شنبه 17:00 20:00

خروج

عدم حضور در همایش 2

نام استاد : مسعود تاجمیر ریاحی

تاریخ شروع دوره : 1398/06/21
تاریخ پایان دوره : 1398/06/21
ظرفیت باقیمانده : 60
گروه : انگلیسی بزرگسال
دپارتمان : زبان تخصصی
جنسیت : مختلط
نوع دوره : حضوری - گروهی
شهریه دوره : 0 ریال
تعداد جلسات : 1
دوره فعال
 ثبت نام  زمان های کنسل شده

زمان های کنسل شده دوره : عدم حضور در همایش 2

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : عدم حضور در همایش 2 مدرس : مسعود تاجمیر ریاحی

تاریخ شروع دوره : 1398/06/21
تاریخ پایان دوره : 1398/06/21

روز تشکیلزمان شروعزمان پایان
پنج شنبه 17:00 19:00

خروج

عدم حضور در همایش 3

نام استاد : مسعود تاجمیر ریاحی

تاریخ شروع دوره : 1398/04/01
تاریخ پایان دوره : 1398/04/06
ظرفیت باقیمانده : 30
گروه : دوره اول تورلید ...
دپارتمان : گردشگری
جنسیت :
نوع دوره : حضوری - گروهی
شهریه دوره : 0 ریال
تعداد جلسات : 1
دوره فعال
 ثبت نام  زمان های کنسل شده

زمان های کنسل شده دوره : عدم حضور در همایش 3

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : عدم حضور در همایش 3 مدرس : مسعود تاجمیر ریاحی

تاریخ شروع دوره : 1398/04/01
تاریخ پایان دوره : 1398/04/06

روز تشکیلزمان شروعزمان پایان
پنج شنبه 17:00 18:00

خروج