دوره های آموزشی صفاهان

جستجوی دوره

FF3

نام استاد : شقایق استکی

تاریخ شروع دوره : 1398/07/16
تاریخ پایان دوره : 1398/09/26
ظرفیت باقیمانده : 2
گروه : انگلیسی کودکان ...
دپارتمان : زبان تخصصی
جنسیت : مختلط
نوع دوره : حضوری - گروهی
شهریه دوره : 2800000 ریال
تعداد جلسات : 18
دوره فعال
 ثبت نام  زمان های کنسل شده

زمان های کنسل شده دوره : FF3

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : FF3 مدرس : شقایق استکی

تاریخ شروع دوره : 1398/07/16
تاریخ پایان دوره : 1398/09/26

روز تشکیلزمان شروعزمان پایان
یک شنبه 17:30 19:00
سه شنبه 17:30 19:00

خروج

NEFile-Pre4

نام استاد : استاد سلیمی

تاریخ شروع دوره : 1398/01/09
تاریخ پایان دوره : 1398/03/23
ظرفیت باقیمانده : 5
گروه : انگلیسی بزرگسال
دپارتمان : زبان تخصصی
جنسیت : مختلط
نوع دوره : حضوری - گروهی
شهریه دوره : 0 ریال
تعداد جلسات : 11
دوره فعال
 ثبت نام  زمان های کنسل شده

زمان های کنسل شده دوره : NEFile-Pre4

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : NEFile-Pre4 مدرس : استاد سلیمی

تاریخ شروع دوره : 1398/01/09
تاریخ پایان دوره : 1398/03/23

روز تشکیلزمان شروعزمان پایان
پنج شنبه 08:30 10:30

خروج

NG1A

نام استاد : مسعود تاجمیر ریاحی

تاریخ شروع دوره : 1398/04/01
تاریخ پایان دوره : 1398/05/15
ظرفیت باقیمانده : 15
گروه : انگلیسی بزرگسال
دپارتمان : زبان تخصصی
جنسیت : مختلط
نوع دوره : حضوری - گروهی
شهریه دوره : 3800000 ریال
تعداد جلسات : 20
دوره فعال
 ثبت نام  زمان های کنسل شده

زمان های کنسل شده دوره : NG1A

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : NG1A مدرس : مسعود تاجمیر ریاحی

تاریخ شروع دوره : 1398/04/01
تاریخ پایان دوره : 1398/05/15

روز تشکیلزمان شروعزمان پایان
یک شنبه 17:00 18:30
سه شنبه 17:00 18:30
پنج شنبه 17:00 18:30

خروج

TP1B

نام استاد : علیرضا صابری

تاریخ شروع دوره : 1398/06/25
تاریخ پایان دوره : 1398/08/06
ظرفیت باقیمانده : 6
گروه : انگلیسی بزرگسال
دپارتمان : زبان تخصصی
جنسیت : مختلط
نوع دوره : حضوری - گروهی
شهریه دوره : 2800000 ریال
تعداد جلسات : 18
دوره فعال
 ثبت نام  زمان های کنسل شده

زمان های کنسل شده دوره : TP1B

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : TP1B مدرس : علیرضا صابری

تاریخ شروع دوره : 1398/06/25
تاریخ پایان دوره : 1398/08/06

روز تشکیلزمان شروعزمان پایان
شنبه 15:30 17:00
دوشنبه 15:30 17:00
چهارشنبه 15:30 17:00

خروج

TP1C

نام استاد : علیرضا صابری

تاریخ شروع دوره : 1398/09/06
تاریخ پایان دوره : 1398/10/16
ظرفیت باقیمانده : 5
گروه : انگلیسی بزرگسال
دپارتمان : زبان تخصصی
جنسیت : مختلط
نوع دوره : حضوری - گروهی
شهریه دوره : 2800000 ریال
تعداد جلسات : 18
دوره فعال
 ثبت نام  زمان های کنسل شده

زمان های کنسل شده دوره : TP1C

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : TP1C مدرس : علیرضا صابری

تاریخ شروع دوره : 1398/09/06
تاریخ پایان دوره : 1398/10/16

روز تشکیلزمان شروعزمان پایان
شنبه 15:30 17:00
دوشنبه 15:30 17:00
چهارشنبه 15:30 17:00

خروج

TPFA

نام استاد : فروزان مهرزاد

تاریخ شروع دوره : 1398/08/13
تاریخ پایان دوره : 1398/10/12
ظرفیت باقیمانده : 5
گروه : انگلیسی بزرگسال
دپارتمان : زبان تخصصی
جنسیت : مختلط
نوع دوره : حضوری - گروهی
شهریه دوره : 2800000 ریال
تعداد جلسات : 18
دوره فعال
 ثبت نام  زمان های کنسل شده

زمان های کنسل شده دوره : TPFA

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : TPFA مدرس : فروزان مهرزاد

تاریخ شروع دوره : 1398/08/13
تاریخ پایان دوره : 1398/10/12

روز تشکیلزمان شروعزمان پایان
دوشنبه 16:00 17:30
پنج شنبه 16:00 17:30

خروج

آشنایی با جغرافیای ط ...

نام استاد : امیر فرح نسب

تاریخ شروع دوره : 1398/07/01
تاریخ پایان دوره : 1398/07/22
ظرفیت باقیمانده : 3
گروه : دوره اول تورلید ...
دپارتمان : گردشگری
جنسیت : مختلط
نوع دوره : حضوری - گروهی
شهریه دوره : 0 ریال
تعداد جلسات : 6
دوره فعال
 ثبت نام  زمان های کنسل شده

زمان های کنسل شده دوره : آشنایی با جغرافیای ط ...

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : آشنایی با جغرافیای طبیعی ایران مدرس : امیر فرح نسب

تاریخ شروع دوره : 1398/07/01
تاریخ پایان دوره : 1398/07/22

روز تشکیلزمان شروعزمان پایان
دوشنبه 17:00 20:00

خروج

آشنایی با فرهنگ و اق ...

نام استاد : سیدعلیرضا شورشینی

تاریخ شروع دوره : 1398/09/26
تاریخ پایان دوره : 1398/10/17
ظرفیت باقیمانده : 3
گروه : دوره اول تورلید ...
دپارتمان : گردشگری
جنسیت : مختلط
نوع دوره : حضوری - گروهی
شهریه دوره : 0 ریال
تعداد جلسات : 4
دوره فعال
 ثبت نام  زمان های کنسل شده

زمان های کنسل شده دوره : آشنایی با فرهنگ و اق ...

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : آشنایی با فرهنگ و اقوام ایران زمین2 مدرس : سیدعلیرضا شورشینی

تاریخ شروع دوره : 1398/09/26
تاریخ پایان دوره : 1398/10/17

روز تشکیلزمان شروعزمان پایان
سه شنبه 17:00 20:00

خروج

آشنایی با کانی ها و ...

نام استاد : صفاهان عهد عتیق مدرس

تاریخ شروع دوره : 1398/09/22
تاریخ پایان دوره : 1398/09/22
ظرفیت باقیمانده : 29
گروه : کارگاه آموزشی
دپارتمان : گردشگری
جنسیت : مختلط
نوع دوره : حضوری - گروهی
شهریه دوره : 250000 ریال
تعداد جلسات : 1
دوره فعال
 ثبت نام  زمان های کنسل شده

زمان های کنسل شده دوره : آشنایی با کانی ها و ...

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : آشنایی با کانی ها و گوهرسنگها مدرس : صفاهان عهد عتیق مدرس

تاریخ شروع دوره : 1398/09/22
تاریخ پایان دوره : 1398/09/22

روز تشکیلزمان شروعزمان پایان
جمعه 10:00 12:00

خروج

آشنایی بافرهنگ و اقو ...

نام استاد : سیدعلیرضا شورشینی

تاریخ شروع دوره : 1398/04/27
تاریخ پایان دوره : 1398/05/31
ظرفیت باقیمانده : 20
گروه : دوره اول تورلید ...
دپارتمان : گردشگری
جنسیت : مختلط
نوع دوره : حضوری - گروهی
شهریه دوره : 0 ریال
تعداد جلسات : 7
دوره فعال
 ثبت نام  زمان های کنسل شده

زمان های کنسل شده دوره : آشنایی بافرهنگ و اقو ...

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : آشنایی بافرهنگ و اقوام ایران زمین مدرس : سیدعلیرضا شورشینی

تاریخ شروع دوره : 1398/04/27
تاریخ پایان دوره : 1398/05/31

روز تشکیلزمان شروعزمان پایان
پنج شنبه 17:00 20:00

خروج

اخلاق حرفه ای و الگو ...

نام استاد : مسعود تاجمیر ریاحی

تاریخ شروع دوره : 1398/09/27
تاریخ پایان دوره : 1398/10/04
ظرفیت باقیمانده : 13
گروه : دوره اول تورلید ...
دپارتمان : گردشگری
جنسیت : مختلط
نوع دوره : حضوری - گروهی
شهریه دوره : 0 ریال
تعداد جلسات : 2
دوره فعال
 ثبت نام  زمان های کنسل شده

زمان های کنسل شده دوره : اخلاق حرفه ای و الگو ...

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : اخلاق حرفه ای و الگوهای رفتاری در گردشگری مدرس : مسعود تاجمیر ریاحی

تاریخ شروع دوره : 1398/09/27
تاریخ پایان دوره : 1398/10/04

روز تشکیلزمان شروعزمان پایان
چهارشنبه 17:00 20:00

خروج

امداد و نجات هلال اح ...

نام استاد : امیر جلالیان

تاریخ شروع دوره : 1398/10/05
تاریخ پایان دوره : 1398/10/19
ظرفیت باقیمانده : 19
گروه : امدادو نجات 1
دپارتمان : سلامت
جنسیت : مختلط
نوع دوره : حضوری - گروهی
شهریه دوره : 1950000 ریال
تعداد جلسات : 10
دوره فعال
 ثبت نام  زمان های کنسل شده

زمان های کنسل شده دوره : امداد و نجات هلال اح ...

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : امداد و نجات هلال احمر مدرس : امیر جلالیان

تاریخ شروع دوره : 1398/10/05
تاریخ پایان دوره : 1398/10/19

روز تشکیلزمان شروعزمان پایان
پنج شنبه 15:00 18:00
جمعه 10:00 13:00

خروج

قبلی 1 2 3 4 بعدی